Disclaimer

Het gebruik van de website van Blue Boat Company is onderworpen aan onderstaande voorwaarden.

1. De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

2. Blue Boat Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Blue Boat Company sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

3. Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak. Blue Boat Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

4. Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Blue Boat Company.

5. Alle door de gebruiker aan Blue Boat Company verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en behandeld. Blue Boat Company maakt de door de gebruiker verstrekte gegevens niet aan derden bekend, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

6. Blue Boat Company behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.