Algemene voorwaarden

VAN: BLUE BOAT COMPANY, STADHOUDERSKADE 30 TE (1071 ZD) AMSTERDAM
(KvK nr. 33164380)

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Blue Boat Company is een handelsnaam van Rederij Noord-Zuid, waarvoor dezelfde algemene voorwaarden gelden.

Blue Boat Company: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Cliënt: de wederpartij van Blue Boat Company.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Blue Boat Company en een cliënt waarop Blue Boat Company deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Blue Boat Company en cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door Blue Boat Company gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Blue Boat Company is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Als ontbindende voorwaarde voor alle rondvaarten gelden weersomstandigheden (harde storm en/of ijsgang en/of hoogwater) waardoor de rondvaart wordt belemmerd c.q. onmogelijk wordt. Of van dergelijke weersomstandigheden sprake is, komt in eerste instantie ter beoordeling van de kapitein in functie.

2. Blue Boat Company is gerechtigd om passagiers die zich misdragen of in kennelijke staat zijn van boord te verwijderen.

3. Cliënt kan voor de uitvoering van een programma geen aanspraak maken op een bepaald type boot dan wel een specifieke boot.

4. Cliënt dient alle aanwijzingen van Blue Boat Company of zijn medewerkers stipt en zonder uitstel op te volgen. De toegang tot vaartuigen, steiger en kassahuis kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd indien dit door Blue Boat Company noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld in verband met de capaciteit, veiligheid, openbare orde, het dreigende ontstaan van schade of hinder.

Artikel 5 Vertraging

1. Indien cliënt niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten door Blue Boat Company aan cliënt doorberekend.

2. Bij overschrijding van de afvaarttijd komt het eerste kwartier voor rekening van Blue Boat Company. Voor ieder verder kwartier of deel daarvan betaalt cliënt extra vaartijd en extra kosten voor bedienend, gidsend en ander medeopvarend personeel.

3. Grote door cliënt veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) het programma tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor cliënt.

Artikel 6 Betaling

1. De cliënt betaalt bij het ondertekenen van de overeenkomst 75% van de totaalprijs aan, met een Minimaal van € 100,-De resterende vaarprijs zal voorafgaande aan de rondvaart contant of per banktransfer of per elektronische betaling aan de kassa van Blue Boat Company betaald worden.

2. Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft Blue Boat Company het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat cliënt uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten van Blue Boat Company.

3. Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van cliënt.

Artikel 7 Catering

1. Catering aan boord wordt uitsluitend verzorgd door Blue Boat Company zelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen Blue Boat Company en cliënt.

2. Cliënt is verplicht om cateringkosten, voorzover die niet in de offerte zijn opgenomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen aan Blue Boat Company.

3. Indien cliënt niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen cliënt aan Blue Boat Company is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een Minimaal van € 115,-.

Artikel 8 Annulering door cliënt

1. Bij annulering na de definitieve bevestiging is cliënt te allen tijde verplicht € 25,- administratiekosten te betalen

2. Bij annulering van 6 weken voor de rondvaartdatum is cliënt verplicht 10% van de totaalprijs te betalen.

3. Bij annulering van 6 tot 2 weken voor de rondvaartdatum is cliënt verplicht 25% van de totaalprijs te betalen.

4. Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de rondvaartdatum is cliënt verplicht 50% van de totaalprijs te betalen.

5. Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de rondvaartdatum is cliënt verplicht 75% van de totaalprijs te betalen.

6. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande aan de rondvaartdatum is cliënt verplicht 100% van de totaalprijs te betalen.

7. Annulering kan uitsluitend schriftelijk gebeuren.

Artikel 9 Deelannulering

1. Vermindering van het aantal passagiers of anderszins wijziging van de inhoud van de vaarovereenkomst dient schriftelijk te geschieden.

2. Een vermindering van het aantal passagiers met een maximale marge van 10% van het oorspronkelijk aantal passagiers kan tot 48 uur voorafgaand aan de rondvaart kosteloos worden aangebracht. Na verloop van voornoemde tijd geldt de laatst bekende groepsgrootte.

3. Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% zijn de annuleringsbepalingen van artikel 8 van deze voorwaarden van toepassing.

4. Voor extra passagiers die niet 48 uur voorafgaand aan de rondvaart zijn aangemeld zal een prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht. De kapitein in functie beslist over het eventueel toelaten van extra passagiers indien het aantal passagiers dat op de offerte is aangegeven, wordt overschreden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid Blue Boat Company

1. Blue Boat Company is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van eigendommen van cliënt. Cliënt neemt al zijn of haar eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord.

2. Blue Boat Company is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van cliënt, behoudens ontstaan door opzet of grove schuld van Blue Boat Company.

3. Blue Boat Company is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van cliënt ontstaan bij het betreden van de afvaartsteiger of de rondvaartboot. Cliënt betreedt de afvaartsteiger en rondvaartboot geheel op eigen risico.

4. Blue Boat Company is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertraging bij afvaart of tijdens de rondvaart.

5. Blue Boat Company is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.

6. Voor zover Blue Boat Company aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt.

7. Voor zover Blue Boat Company aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 11 Aansprakelijkheid cliënt

1. Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt veroorzaakte schade aan eigendommen van Blue Boat Company of derden.

2. Cliënt is aansprakelijk voor schade die cliënt of zijn bagage aan Blue Boat Company of zijn medewerkers berokkent.

3. Alle door Blue Boat Company georganiseerde activiteiten vinden volledig voor eigen risico van cliënt plaats.

4. Cliënt vrijwaart Blue Boat Company van schadeclaims door derden.

Artikel 12 Klachten

1. Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen 2 dagen na de rondvaart schriftelijk bij Blue Boat Company te worden ingediend.

2. Klachten die mondeling worden gedaan of later dan twee dagen na de rondvaart worden ingediend, zullen niet in behandeling worden genomen.

3. In afwijking van het in de voorgaande leden bepaalde, dienen eventuele klachten over de catering direct op de avond zelf en expliciet aan het bedienend personeel gemeld te worden.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Artikel 14 Veiligheid

1. Cliënt moet ten alle tijden aanwijzingen van de schipper opvolgen.

2. Indien aanwijzingen niet opgevolgd worden heeft Blue Boat Company het recht om de vaart af te breken. Cliënt kan dan geen aanspraak maken op restitutie.